ماموریت شرکت:

 

  • ایجاد بستری برای فعالیت های خدماتی تجاری دانشجویان و کارشناسان کلیه علوم مرتبط با پروژها و موضوع شرکت
  • استفاده از ایده ها و طرحهای نو برای ایجاد درآمد و کارآفرینی
  • استقرار سیستم مشارکتی پروژه ای در طرحها و خدمات بصورت مشارکت مدنی
  • جذب سرمایه گذار در کلیه مشارکت های مدنی
  • مدیریت بهینه سیستم  مشارکت کننده  وایجاد هم افزایی بین معاونت ها و شرکت های همکار