استراتژی شرکت

  • استفاده از پتانسیلهای جذب سرمایه و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري
  • ايجاد واحدهاي تخصصي و با تجربه در زمينه موضوع شرکت و ارتقاع آن به شرکت های زیر مجموعه و مستقل
  • حضور فعال در عرصه فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري داخلی
  • جلب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و داخلی در سرعت بخشیدن به طرح و پروژه ها
  • حضور فعال و مؤثر در مجامع، انجمن‌ها و تشكل‌هاي حرفه‌اي داخلي و خارجي
  • ايجاد ساختاري حرفه‌اي دراجرای طرح و پروژهای کوتاه مدت به منظور ارائه خدمات تأمين مالي فعاليت‌های اقتصادي گروه